Subrejestr i Świadectwo

Po złożeniu zlecenia i dokonaniu wpłaty otwierany jest subrejestr w wybranym przez Ciebie subfunduszu. Subrejestr uczestnika jest komputerowym zapisem Twoich danych osobowych i zawiera informacje o liczbie i wartości posiadanych jednostek uczestnictwa oraz dokonywanych transakcjach. Wpłaty dokonywane do wybranego subfunduszu przeliczane są na jednostki uczestnictwa danego subfunduszu.

Po zrealizowaniu zlecenia nabycia przez subfundusz otrzymasz świadectwo uczestnictwa, które jest potwierdzeniem dokonania transakcji (chyba że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie potwierdzeń w innych terminach). Zawarte są w nim informacje m.in. o wysokości wpłaty i liczbie nabytych jednostek uczestnictwa.

Kolejne jednostki uczestnictwa możesz nabywać na ww. subrejestr poprzez wpłatę bezpośrednią

W ramach ww. subrejestru możesz składać również zlecenia np.:

 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl