2016-11-02

Podstawowa cecha rynków kapitałowych: po wzrostach następują spadki, po hossie – bessa i na odwrót.

Wiele osób chce inwestować krótkoterminowo, korzystać na wzrostach, omijając spadki. Nie jest możliwe przewidzenie i tym samym uniknięcie wszystkich korekt – próbując to robić, zwiększamy ryzyko inwestycyjne.

Podstawowym zadaniem inwestora przy rozpoczynaniu inwestycji jest określenie dopuszczalnego poziomu ryzyka, czasu trwania inwestycji, a następnie konsekwentna realizacja pierwotnego planu.

W przypadku inwestycji wieloletnich np. w fundusze akcji zdarzają się okresy wzrostów i spadków. Emocje, które w takich sytuacjach się pojawiają, są zazwyczaj złymi doradcami.

 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl