Wycena jednostek uczestnictwa ustalana jest, na godzinę zamknięcia rynków zagranicznych, na których może lokować subfundusz, według kursów dostępnych o godzinie 23:00. Po zamknięciu giełd zagranicznych rozpoczyna się proces obliczania wartości jednostek uczestnictwa.
Dzień wyceny, to dzień, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wyceny jednostek uczestnictwa z danego dnia wyceny podawane są do publicznej wiadomości na SantanderTFI.pl, niezwłocznie po ich ustaleniu, tj. następnego dnia roboczego po danym dniu wyceny w godzinach popołudniowych. Dodatkowo wycena jednostek uczestnictwa jest dostępna u dystrybutorów funduszy oraz na infolinii TFI.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl