Stałe Pełnomocnictwo:

 1. Ogólne - upoważnia do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu właściciela subrejestru, z wyjątkiem:
  • zmiany danych osobowych Uczestnika,
  • udzielenia dalszych pełnomocnictw,
  • zawarcia umowy o prowadzenie IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego),
  • podpisania umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu* oraz składania zleceń w ramach tej umowy,
  • otwarcia nowego subrejestru,
  • dokonania zamiany jednostek uczestnictwa skutkującej otwarciem nowego subrejestru,
  • blokady subrejestru związanej z udzieleniem zabezpieczenia wykonania zobowiązania poprzez ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
  • podjęcia gotówki z tytułu realizacji zlecenia odkupienia
 2. Rodzajowe - upoważnia do dokonywania czynności określonych w treści pełnomocnictwa. Nie może dotyczyć czynności, wyłączonych z pełnomocnictwa ogólnego.

Jednorazowe Pełnomocnictwo - do dokonania określonej w pełnomocnictwie czynności. Nie może dotyczyć czynności wyłączonych z pełnomocnictwa ogólnego.

 

* zgodnie z ogłoszeniem z dnia 21 czerwca 2017 roku możliwość przystąpienia do Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych została wycofania z dniem 1 lipca 2017 roku.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl