Fundusz Santander FIO
Minimalna pierwsza wpłata na subrejestr
Minimalna kolejna wpłata na subrejestr
Santander Akcji Polskich
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
Santander Zrównoważony
Santander Stabilnego Wzrostu
Santander Obligacji Skarbowych
Santander Obligacji Korporacyjnych
Santander Obligacji Europejskich
Santander Dłużny Krótkoterminowy
Santander Platinum Dynamiczny
Santander Platinum Stabilny
Santander Platinum Konserwatywny
1.000 zł
100 zł
Fundusz Santander Prestiż SFIO
Minimalna pierwsza wpłata na subrejestr
Minimalna kolejna wpłata na subrejestr
Santander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Akcji Europejskich
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Santander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
10.000 zł
1.000 zł
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
20.000 zł
1.000 zł
Santander Strategia Akcyjna
Santander Strategia Dynamiczna
Santander Strategia Stabilna
Santander Strategia Konserwatywna
1.000 zł
100 zł

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl