2016-12-04

Formularz przelewu powinien zawierać, poza kwotą pieniężną: dane osoby przekazującej środki pieniężne (w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko oraz numer PESEL Uczestnika, w przypadku osób prawnych – nazwę firmy oraz numer REGON) numer subrejestru Uczestnika oraz numer rachunku.

 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl