Wycofanie pieniędzy z subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO można zrealizować poprzez zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zlecenie można złożyć:

  1. osobiście - w placówkach dystrybutorów funduszy (lista dystrybutorów wraz z adresami placówek dostępna jest na SantanderTFI.pl)
  2. przez internet
    za pośrednictwem Santander internet - szczegółowe informacje na temat możliwości składania zleceń dostępne są w Santander Bank Polska S.A.

    za pośrednictwem serwisu dla Klientów Instytucjonalnych - warunkiem posiadania dostępu do funduszy Santander przez internet jest posiadanie aktywnej Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Internetu*

[*] dotyczy wyłącznie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Odkupienie jednostek uczestnictwa może wiązać się z naliczeniem podatku od zysków kapitałowych oraz opłaty za odkupienie (manipulacyjnej), zgodnie z tabelą opłat Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl