Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

W celu obliczenia bieżącej wartości subrejestru należy pomnożyć liczbę posiadanych jednostek uczestnictwa przez aktualną wycenę jednostki uczestnictwa danej kategorii.

wartość
subrejestru
=
liczba jednostek
uczestnictwa
x
wycena jednostki uczestnictwa
w danym dniuObliczona w ten sposób bieżąca wartość subrejestru nie uwzględnia ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl