2016-12-10

Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

W celu obliczenia bieżącej wartości subrejestru należy pomnożyć liczbę posiadanych jednostek uczestnictwa przez aktualną wycenę jednostki uczestnictwa (w przypadku Santander FIO wyceny jednostek różnią się w zależności od kategorii: A, S lub T).

wartość
subrejestru
=
liczba jednostek
uczestnictwa
x
wycena jednostki uczestnictwa
w danym dniuObliczona w ten sposób bieżąca wartość subrejestru nie uwzględnia opłat manipulacyjnych i podatku od zysków kapitałowych.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl