Otwarcie subrejestru w Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO jest możliwe:

a. osobiście - w placówkach dystrybutorów funduszu (lista dystrybutorów wraz z adresami placówek dostępna jest na SantanderTFI.pl),

b. przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do otwarcia subrejestru powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego, a pełnomocnictwo udzielone poza granicami Polski powinno zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (DZ. U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938).
Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

c. przez Santander internet - szczegółowe informacje na temat możliwości składania zleceń dostępne są w Santander Bank Polska S.A.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl