Kolejne nabycie jednostek uczestnictwa możliwe jest poprzez:

  1. wpłatę bezpośrednią - dla każdego z subrejestrów został utworzony indywidualny numer rachunku bankowego (wskazany na świadectwie uczestnictwa). Każda wpłata dokonana na ten rachunek zostanie rozliczona jako kolejne nabycie.
  2. zlecenie kolejnego nabycia - złożone osobiście w placówce dystrybutora lub za pośrednictwem kanałów zdalnych dostępnych u danego dystrybutora. Wpłaty należy dokonać na rachunek wskazany przez dystrybutora. Lista dystrybutorów jest dostępna na SantanderTFI.pl.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl