Osoby fizyczne
Podatek dochodowy od zysków inwestycyjnych naliczany jest przy realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa.

Podatek dochodowy od zysków inwestycyjnych nie jest pobierany przy realizacji zamiany czyli przeniesienia środków pomiędzy subfunduszami w ramach funduszu.

W przypadku zleceń odkupienia złożonych przez Uczestnika, podatek w wysokości 19% naliczany jest wyłącznie od kwoty zysku wypracowanego na odkupywanych jednostkach uczestnictwa.
Dochodów z funduszy nie łączy się z dochodami z innych źródeł, dlatego też kwota pobranego przez fundusz podatku nie podlega obowiązkowi wykazywania w rocznej deklaracji podatkowej. Płatnikiem zryczałtowanego podatku jest fundusz.

Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub pobytu, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego, obowiązującego w krajach ich zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób.
W celu określenia powyższego statusu podatnika powinien on przedstawić certyfikat rezydencji będący zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Podstawa prawna - Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 30a)

Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

Osoby prawne
W przypadku Uczestników będących osobami prawnymi podatek od zysków inwestycyjnych wypracowanych przez fundusz Santander FIO lub Santander Prestiż SFIO nie jest naliczany.

Uczestnicy (osoby prawne) zobowiązani są do samodzielnego zapłacenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z tytułu realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa.

Stawka podatku dochodowego dla podmiotów podlegających opodatkowaniu na podstawie Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wynosi 19%.

Podstawa prawna - Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl