Santander FIO

W funduszu Santander FIO wyróżniamy cztery kategorie jednostek uczestnictwa: A, S, T oraz D.

Jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się sposobem zbywania oraz wysokością pobieranej opłaty za zarządzanie.

Jednostki uczestnictwa kategorii A, S i T zbywane są za pośrednictwem dystrybutorów, natomiast jednostka uczestnictwa kategorii D zbywana jest bezpośrednio przez fundusz.

O rozpoczęciu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii D Towarzystwo poinformuje na stronie SantanderTFI.pl

Ponadto, jednostki uczestnictwa kategorii A, S i T zbywane są w zależności od wartości inwestycji Uczestnika. Jednostki uczestnictwa kategorii:

  • A zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę do 100 000 zł;
  • S zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę minimum 100 000 zł;
  • T zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę minimum 1 000 000 zł;

Gdy Wartość Inwestycji Uczestnika (według cen nabycia, powiększona o bieżące wpłaty) osiągnie albo przekroczy podane powyżej progi, na subrejestrach następuje automatyczna zamiana kategorii.

W przypadku Santander Akcji Małych i Średnich Spółek jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą się również różnić wysokością opłaty za wyniki inwestycyjne (Towarzystwo okresowo zaniechało pobierania tej opłaty – więcej szczegółów tutaj). Maksymalna stawka opłaty za wyniki inwestycyjne jest wskazana w prospekcie informacyjnym funduszu Santander FIO, w rozdziale 3 „Dane o Funduszu”. Szerzej na temat opłaty za wynik w pyt. 16.

Santander Prestiż SFIO

W funduszu Santander Prestiż SFIO wyróżniamy dwie kategorie jednostek uczestnictwa: B oraz D.

Jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się sposobem zbywania oraz wysokością pobieranej opłaty za zarządzanie.

Jednostka uczestnictwa kategorii B zbywana jest za pośrednictwem dystrybutorów, natomiast jednostka uczestnictwa kategorii D zbywana jest bezpośrednio przez fundusz.

O rozpoczęciu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii D Towarzystwo poinformuje na stronie SantanderTFI.pl

W przypadku wybranych subfunduszy Santander Prestiż SFIO jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą się również różnić wysokością opłaty za wyniki inwestycyjne (Towarzystwo okresowo zaniechało pobierania tej opłaty – więcej szczegółów tutaj). Maksymalna stawka opłaty za wyniki inwestycyjne jest wskazana w prospekcie informacyjnym funduszu Santander Prestiż SFIO, w rozdziale 3 „Dane o Funduszu”. Szerzej na temat opłaty za wynik w pyt. 16.

Maksymalne stawki opłaty za zarządzanie są wskazane w prospektach informacyjnych obu funduszy, w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”.

 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl