2016-12-03

W funduszu Santander FIO wyróżniamy trzy kategorie jednostek uczestnictwa: A, S i T.

Jednostki uczestnictwa kategorii

  • A zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę do 100 000 zł
  • S zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę minimum 100 000 zł
  • T zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę minimum 1 000 000 zł

Jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się wysokością pobieranej opłaty za zarządzanie. W przypadku kategorii A opłata jest najwyższa a w przypadku kategorii T najniższa.

Gdy Wartość Inwestycji Uczestnika (według cen nabycia, powiększona o bieżące wpłaty) osiągnie albo przekroczy podane powyżej progi, na subrejestrach następuje automatyczna zamiana kategorii.

W funduszu Santander Prestiż SFIO nie ma rozróżnienia na kategorie jednostek uczestnictwa.

Maksymalne stawki opłaty za zarządzanie są wskazane w prospektach informacyjnych obu funduszy, w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”.

W przypadku Santander Akcji Małych i Średnich Spółek jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą się również różnić wysokością opłaty za wyniki inwestycyjne (Towarzystwo okresowo zaniechało pobierania tej opłaty – więcej szczegółów tutaj). Maksymalna stawka opłaty za wyniki inwestycyjne jest wskazana w prospekcie informacyjnym funduszu Santander FIO, w rozdziale 3 „Dane o Funduszu”.

 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl