Zamiana to jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu i nabycie za uzyskaną w ten sposób kwotę pieniężną (po potrąceniu ewentualnych opłat) jednostek uczestnictwa innego subfunduszu Santander FIO lub Santander Prestiż SFIO. Uwaga – zamiany są dokonywane w ramach danego funduszu. Nie ma możliwości zamiany między subfunduszami Santander FIO i Santander Prestiż SFIO.

Innymi słowy zamiana to przeniesienie środków z jednego subfunduszu (źródłowego) do innego subfunduszu (docelowego).

Zlecenie zamiany złożone w dniu D (gdzie D oznacza dzień złożenia zlecenia):

  • przed godziną 9:00 będzie realizowane wg wyceny z dnia D+2,
  • o godzinie 9:00 i później będzie realizowane wg wyceny z dnia D+3.
  • w przypadku jeżeli zgodnie z powyższymi regułami dzień realizacji wypadłby po terminie 7 dni od daty złożenia zlecenia, zlecenia będą zrealizowane w 7 dniu.
 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl