Po rozliczeniu pierwszego zlecenia nabycia otrzymasz świadectwo uczestnictwa potwierdzające rozliczenie danej transakcji. Na potwierdzeniu tym wskazany jest numer rachunku bankowego prowadzony w PLN, przeznaczony do wpłat bezpośrednich.

Każdy numer subrejestru posiada odrębny numer rachunku bankowego, na który możesz dokonać bezpośredniej wpłaty środków. Dokonanie wpłaty na ww. rachunek bankowy skutkuje rozliczeniem zlecenia kolejnego nabycia na tym subrejestrze.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl