Świadectwo uczestnictwa to dokument potwierdzający rozliczenie transakcji: nabycia, zamiany lub odkupienia jednostek uczestnictwa. Dokument sporządza Agent Transferowy i wysyła:

  • przesyłką pocztową na adres korespondencyjny klienta
  • lub mailem, na wskazany adres e-mail klienta (wysyłka świadectw uczestnictwa mailem wymaga aktywacji usługi w placówce dystrybutora).

Częstotliwość wysyłki świadectw uczestnictwa:

Dla zleceń w ramach IKE
Dla zleceń w Santander internet w ramach Santander FIO
Dla pozostałych zleceń
niezwłocznie po nabyciu jednostek uczestnictwa otwierającym subrejestr
zestawienie transakcji z danego roku kalendarzowego jest wysyłane na początku kolejnego roku
niezwłocznie po każdej transakcji
zestawienie transakcji z danego roku kalendarzowego jest wysyłane w ciągu 30 dni od zakończenia tego roku
 

Jak czytać świadectwo uczestnictwa?

Numer subrejestru – numer specjalnego "rachunku", na którym zapisywane są informacje o liczbie jednostek uczestnictwa posiadanych przez Ciebie w danym subfunduszu.

Numer rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich w PLN – specjalny, indywidualny rachunek nabyć otwarty dla Twojego subrejestru. Dla każdego subrejestru utworzony jest odrębny rachunek bankowy; wpłaty na ten rachunek skutkują nabyciem kolejnych jednostek uczestnictwa.
Ważne: przelewów na rachunek do wpłat bezpośrednich można dokonywać tylko w złotych polskich.

Nazwa subfunduszu, w który zainwestowałeś.

Data zlecenia – jest to data i godzina otrzymania zlecenia przez Fundusz (nie jest równoznaczna z datą i godziną złożenia zlecenia). W przypadku nabycia jednostek poprzez wpłatę bezpośrednią na rachunek Funduszu, , jest to data wpływu środków na rachunek funduszu.

Data wyceny – dzień, z którego wycena jednostki uczestnictwa była podstawą rozliczenia transakcji.

Saldo jednostek na początek dnia – liczba jednostek zapisanych na Twoim subrejestrze przed transakcją.

Liczba jednostek, których dotyczyła transakcja.

Wycena jednostki uczestnictwa według której zostało rozliczone zlecenie.

Kategoria jednostek – kategoria jednostek uczestnictwa zapisanych na Twoim subrejestrze. Kategorie jednostek uczestnictwa różnią się między sobą wysokością opłaty za zarządzanie, a to, jaka kategoria została zapisana na Twoim subrejestrze, zależy od łącznej wartości wpłat do Funduszu Santander FIO (a ściślej wartości wszystkich subrejestrów wg ceny nabycia jednostek).

Saldo jednostek na koniec dnia – liczba jednostek uczestnictwa zapisana na Twoim subrejestrze po rozliczeniu wszystkich transakcji w danym dniu wyceny. Znając liczbę jednostek, bez problemu sprawdzisz bieżącą wartość swojej inwestycji, mnożąc liczbę jednostek przez ich aktualną wycenę publikowaną na stronie SantanderTFI.pl.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl