2016-12-04

Reinwestycja jest to możliwość powrotu do subfunduszu bez ponoszenia opłaty dystrybucyjnej. Zwolnienie z opłaty przysługuje przy zachowaniu wszystkich poniższych warunków:

  • ponowne nabycie zostanie rozliczone na tym samym subrejestrze, z którego wcześniej odkupiono jednostki uczestnictwa oraz
  • okres pomiędzy dniem wyceny, odkupienia jednostek uczestnictwa, a dniem wyceny nabycia jednostek uczestnictwa nie przekracza 90 dni kalendarzowych

Reinwestycją jest objęte pierwsze nabycie, rozliczone na subrejestrze, z którego odkupiono jednostki uczestnictwa.

Zwolnienie z opłaty dystrybucyjnej dotyczy wpłaty do wysokości kwoty uzyskanej z odkupienia.

Reinwestycja nie dotyczy zleceń zamiany.

 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl