Reinwestycja jest to możliwość powrotu do subfunduszu bez ponoszenia opłaty za nabycie (dystrybucyjnej). Zwolnienie z opłaty przysługuje przy zachowaniu wszystkich poniższych warunków:

  • ponowne nabycie zostanie rozliczone na tym samym subrejestrze, z którego wcześniej odkupiono jednostki uczestnictwa oraz
  • okres pomiędzy dniem wyceny, odkupienia jednostek uczestnictwa, a datą złożenia i opłacenia zlecenia nabycia nie przekracza 85 dni kalendarzowych.

Reinwestycją jest objęte pierwsze nabycie, rozliczone na subrejestrze, z którego odkupiono jednostki uczestnictwa.

Zwolnienie z opłaty za nabycie (dystrybucyjnej) dotyczy wpłaty do wysokości kwoty uzyskanej z odkupienia.

Reinwestycja nie dotyczy zleceń zamiany.

 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl