Opłata za zamianę (dodatkowa) pobierana jest przy realizacji zamiany jednostek uczestnictwa wyłącznie od tych jednostek, które były zapisane na subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) - do jednego miesiąca włącznie. Jeśli jednostki uczestnictwa, które chcesz przenieść do innego subfunduszu, były zapisane na subrejestrze dłużej niż jeden miesiąc opłata dodatkowa nie będzie pobierana.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej stawki opłaty za zamianę (dodatkowej):

Szczegółowe informacje na temat maksymalnej stawki opłaty za zamianę (dodatkowej):


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl