Opłata za wynik inwestycyjny stanowi wynagrodzenie Towarzystwa za osiągnięte wyniki inwestycyjne powyżej poziomu określonego w Prospekcie Funduszu.

Opłata może zostać naliczona w następujących subfunduszach:

Fundusz
Subfundusz
Towarzystwo okresowo zaniechało pobierania opłaty za wynik inwestycyjny
Santander FIO
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
Santander Prestiż SFIO
Santander Prestiż Alfa

Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących

Santander Prestiż Akcji Amerykańskich

Santander Prestiż Technologii i Innowacji

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny

Maksymalne stawki opłaty za wynik inwestycyjny są wskazane odpowiednio w Prospektach Informacyjnych Funduszy w części zawierającej Statut:

UWAGA: Opłaty za wynik inwestycyjny nie należy mylić z opłatą zarządzanie – są to dwie odrębne opłaty. Szerzej na temat opłaty za zarządzanie w pyt. 15.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl