Opłata za odkupienie (manipulacyjna) pobierana jest przy realizacji odkupienia. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania odkupywanych jednostek uczestnictwa.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej stawki opłaty za odkupienie (manipulacyjnej):

Szczegółowe informacje na temat maksymalnej stawki opłaty za odkupienie (manipulacyjnej):


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl