2016-12-04

Opłata manipulacyjna pobierana jest przy realizacji odkupienia. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania odkupywanych jednostek uczestnictwa.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej stawki opłaty manipulacyjnej:

Szczegółowe informacje na temat maksymalnej stawki opłaty manipulacyjnej:


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl