2016-12-03

Numer Uczestnika to osiem cyfr (np. 12345678) z numeru subrejestru.

Numer subrejestru, na którym są jednostki uczestnictwa subfunduszu wygląda następująco:

03-12345678-XX-YY

Jeżeli posiadasz kilka subrejestrów numer Uczestnika jest zawsze taki sam.

 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl