Numer Uczestnika to osiem cyfr (np. 12345678) z numeru subrejestru.

Od dnia 9 czerwca 2020 r. wprowadzone zostały zmiany w sposobie numeracji subrejestrów.

Zasady nadawania numeracji dla subrejestrów dla Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO są takie same. Numery są prezentowane w następującym formacie (łącznie z myślnikami):

UUUUUUUU-FF-NNNY

gdzie:

UUUUUUUU 8-cyfr jako identyfikator uczestnictwa
FF 2 cyfry jako kod subfunduszu
NNN numer subfunduszu
Y oznaczenie kategorii jednostek uczestnictwa dla subrejestrów przypisanych do konkretnej kategorii jednostek uczestnictwa

Subrejestry otwarte przed 9.06.2020 r. będą prezentowane na dotychczasowych zasadach.

 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl