Specjalne Programy Inwestycyjne „Pewny Start Dziecka” i „Moja Przyszłość” (dalej: Programy) w Funduszu Santander FIO były prowadzone do 2 listopada 2017 r. włącznie.

Od 3 listopada 2017 r. subrejestry prowadzone w ramach Programów stały się subrejestrami prowadzonymi na zasadach ogólnych określonych w statucie Funduszu.

Tym samym, nie obowiązują umowy uczestnictwa w Programach oraz stanowiące ich integralną część regulaminy.

Zasady składania i rozliczania zleceń w ramach subrejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych oraz działania Funduszu opisane są w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz Tabeli Opłat, dostępnych na stronie internetowej SantanderTFI.pl.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl