Dziedziczenie - jednostki uczestnictwa zmarłego wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu. Podstawą przeprowadzenia procesu dziedziczenia jednostek uczestnictwa jest przedstawienie przez spadkobierców dystrybutorowi:

 • aktu zgonu Uczestnika,
 • prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie praw do spadku (albo wypisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia)
 • prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo umowy zawartej przez spadkobierców o dziale spadku albo zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców złożonego w placówce dystrybutora dotyczącego sposobu podziału jednostek uczestnictwa.

Proces przeprowadzany jest w placówkach dystrybutorów, przez spadkobierców lub pełnomocników.

Zapis na wypadek śmierci – wskazanie osoby, która w razie śmierci Uczestnika będzie uprawiona do otrzymania środków z odkupienia jednostek uczestnictwa. Od środków objętych zapisem nie jest pobierany podatek dochodowy od zysków inwestycyjnych.

Wypłata jest do wysokości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych na subrejestrach Uczestnika.

Zapis na wypadek śmierci dotyczy funduszu. Jeżeli Uczestnik posiada więcej niż jeden subrejestr, zapis na wypadek śmierci obejmuje wszystkie subrejestry w tym funduszu. Jeśli Uczestnik posiada jednostki uczestnictwa Santander FIO i Santander Prestiż SFIO, to do każdego z tych funduszy może wskazać po jednej osobie uprawnionej.

Dyspozycja ustanowienia zapisu na wypadek śmierci może być złożona wyłącznie osobiście przez Uczestnika.

Wskazanie przez Uczestnika osoby uprawnionej powoduje wyłączenie środków objętych zapisem z masy spadkowej.

Uwaga! W dniu 13 maja 2011 roku zakończył się proces przekształcania funduszy Santander w subfundusze funduszu Santander FIO. Jeśli ustanowili Państwo więcej niż jeden zapis na wypadek śmierci w ramach parasolizowanych funduszy, przekształcenie funduszy może wpłynąć na sposób ich realizacji.

Zwrot kosztów pogrzebu - wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, która następuje bez przeprowadzania postępowania spadkowego. Nie wchodzi do masy spadkowej po zmarłym Uczestniku.

Jeżeli wszystkie jednostki podlegają zapisowi na wypadek śmierci lub już rozpoczęto procedurę spadkową nie ma możliwości zwrotu kosztów pogrzebu.

Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu jest realizowana na rzecz każdej osoby, która w placówce dystrybutora przedłoży oryginalne rachunki, wyraźnie stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu Uczestnika. Rachunki powinny być imienne, wystawione na imię i nazwisko lub nazwę osoby, która wnioskuje o zwrot kosztów pogrzebu.

Do kosztów pogrzebu zalicza się następujące koszty:

 • przewozu osoby zmarłej,
 • zakupu miejsca na cmentarzu,
 • nabycia trumny,
 • zakupu odzieży dla osoby zmarłej,
 • wykopania i wymurowania grobu,
 • kremacji,
 • zakupu kwiatów i wieńców,
 • postawienia nagrobka,
 • wydatków na poczęstunek dla uczestników pogrzebu (z wyłączeniem alkoholu).

Zgodnie z art. 111 Ustawy o funduszach inwestycyjnych koszty pogrzebu powinny być zgodne ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

 

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl