Oświadczenie można złożyć:

  • osobiście w placówkach dystrybutorów
  • poprzez Santander internet (zakładka Fundusze Santander)

Od momentu realizacji dyspozycji – świadectwa uczestnictwa będą przesyłane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail. Świadectwa uczestnictwa będą przesyłane jako plik PDF zaszyfrowany hasłem.

Przesyłanie świadectw uczestnictwa drogą elektroniczną nie dotyczy potwierdzeń transakcji w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.


Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl