Co nas wyróżnia


 • Ponad 20 lat doświadczenia popartego licznymi nagrodami
 • Zarządzanie aktywami o wartości ponad 16,5 mld zł (stan na 31.10.2019r.)
 • Zaufanie blisko 140 tys. Klientów
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 7 analityków oraz 3 dealerów. Na dzień 31.10.2019 r. zespół liczył 9 doradców inwestycyjnych i 9 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst)

Nasz cel

 • Efektywne inwestowanie powierzonych środków
  przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego
 • Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść dobre
  wyniki w przyszłości

W co inwestujemy

 • W obligacje skarbowe i korporacyjne
 • W akcje polskie i zagraniczne

Jak inwestujemy?


1. Analiza i rekomendacje

Akcje

 • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
 • Wybór spółek dobrze zarządzanych, niedowartościowanych przez rynek.

Obligacje

 • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji
 • Analiza wiarygodności emitentów obligacji korporacyjnych w kontekście oferowanego oprocentowania

2. Budowa portfela

 • Komitet inwestycyjny – akceptacja rekomendacji inwestycyjnych, decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli
 • Zarządzający subfunduszami – decyzje dotyczące udziału poszczególnych inwestycji w portfelach

3. Realizacja transakcji (dealing)

 • Zespół dealerów – kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w celu dostosowania portfeli do przygotowanych przez Zarządzających modeli

4. Monitoring ryzyka

 • kontrola szeregu ryzyk (np. ryzyka płynności, kredytowego, koncentracji) na poziomie instrumentów finansowych i portfeli funduszy. Reakcja na sytuacje zwiększające ryzyko, wprowadzanie działań korygujących

Akcjonariusze Towarzystwa


Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).

801 123 801 tfi@santander.pl