Fundusze
jakie chcesz

Więcej dostępnych rynków, większe
możliwości dywersyfikacji i swoboda
inwestowania.
Zwiększamy zasięg inwestycji
funduszy Arka.

Zobacz ofertę nowych subfunduszy inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem potencjalnych zysków i poziomu ryzyka, jakie byłbyś w stanie zaakceptować.
Arka Strategia Konserwatywna
Arka Strategia Stabilna
Arka Strategia Dynamiczna
Arka Strategia Akcyjna
Arka Prestiż Alfa
Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Arka Prestiż Akcji Amerykańskich
Arka Prestiż Technologii i Innowacji
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
Porównaj subfundusze
Arka Strategia Konserwatywna
Kategoria: Konserwatywne
Główny obszar inwestycji: Polska
Świat
Zalecany czas inwestycji: minimum 2 lata
Miarka
Przykładowa alokacja aktywów:
Fundusze dłużne: 90%
Fundusze akcyjne: 10%
Przykładowa alokacja, zgodna z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywista alokacja może się różnić od przykładowej.
Potencjalny zysk i ryzyko inwestycyjne
Zysk
1
2
3
4
5
6
7
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują zysków na poziomie nieco wyższym niż oferowane przez subfundusze obligacji skarbowych i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 2-letnie).
Ryzyko
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko średnie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym oraz - w mniejszym stopniu - z wahaniami cen akcji.
Arka Strategia Stabilna
Kategoria: Stabilne
Główny obszar inwestycji: Polska
Polska
Zalecany czas inwestycji: minimum 3 lata
Miarka
Przykładowa alokacja aktywów:
Fundusze dłużne: 70%
Fundusze akcyjne: 30%
Przykładowa alokacja, zgodna z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywista alokacja może się różnić od przykładowej.
Potencjalny zysk i ryzyko inwestycyjne
Zysk
1
2
3
4
5
6
7
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Ryzyko
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko średnie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym oraz z wahaniami cen akcji.
Arka Strategia Dynamiczna
Kategoria: Dynamiczne
Główny obszar inwestycji: Polska
Polska
Zalecany czas inwestycji: minimum 4 lat
Miarka
Przykładowa alokacja aktywów:
Fundusze dłużne: 50%
Fundusze akcyjne: 50%
Przykładowa alokacja, zgodna z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywista alokacja może się różnić od przykładowej.
Potencjalny zysk i ryzyko inwestycyjne
Zysk
1
2
3
4
5
6
7
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 4-letnie).
Ryzyko
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych oraz z ryzykiem kredytowym.
Arka Strategia Akcyjna
Kategoria: Akcyjne
Główny obszar inwestycji: Polska
Polska
Zalecany czas inwestycji: minimum 5 lat
Miarka
Przykładowa alokacja aktywów:
Fundusze akcyjne: 80%
Fundusze dłużne: 20%
Przykładowa alokacja, zgodna z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywista alokacja może się różnić od przykładowej.
Potencjalny zysk i ryzyko inwestycyjne
Zysk
1
2
3
4
5
6
7
Zysk potencjalnie wysoki – zwłaszcza w długim okresie.
Ryzyko
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji.
Arka Prestiż Alfa
Kategoria: Stabilne
Główny obszar inwestycji: Polska
Polska w Europie
Zalecany czas inwestycji: minimum 3 lata
Miarka
Przykładowa alokacja aktywów:
Akcje zabezpieczone kontraktami: 60%
Obligacje korporacyjne: 20%
Obligacje skarbowe: 10%
Pozostałe: 10%
Przykładowa alokacja, zgodna z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywista alokacja może się różnić od przykładowej.
Potencjalny zysk i ryzyko inwestycyjne
Zysk
1
2
3
4
5
6
7
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Ryzyko
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem specyficznym spółek, możliwe okresowe duże wahania cen jednostki uczestnictwa.
Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Kategoria: Akcyjne
Główny obszar inwestycji: Globalny
Wschodzące
Zalecany czas inwestycji: minimum 5 lat
Miarka
Przykładowa alokacja aktywów:
Tytuły uczestnictwa: 80%
Akcje: 15%
Pozostałe: 5%
Przykładowa alokacja, zgodna z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywista alokacja może się różnić od przykładowej.
Potencjalny zysk i ryzyko inwestycyjne
Zysk
1
2
3
4
5
6
7
Zysk potencjalnie wysoki – zwłaszcza w długim okresie.
Ryzyko
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek rynków rozwijających się.
Arka Prestiż Akcji Amerykańskich
Kategoria: Akcyjne
Główny obszar inwestycji: USA
Świat
Zalecany czas inwestycji: minimum 5 lat
Miarka
Przykładowa alokacja aktywów:
Tytuły uczestnictwa: 80%
Akcje: 15%
Pozostałe: 5%
Przykładowa alokacja, zgodna z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywista alokacja może się różnić od przykładowej.
Potencjalny zysk i ryzyko inwestycyjne
Zysk
1
2
3
4
5
6
7
Zysk potencjalnie wysoki – zwłaszcza w długim okresie.
Ryzyko
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek rynku amerykańskiego.
Arka Prestiż Technologii i Innowacji
Kategoria: Akcyjne
Główny obszar inwestycji: Globalny
Świat
Zalecany czas inwestycji: minimum 5 lat
Miarka
Przykładowa alokacja aktywów:
Akcje: 80%
Tytuły uczestnictwa: 15%
Pozostałe: 5%
Przykładowa alokacja, zgodna z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywista alokacja może się różnić od przykładowej.
Potencjalny zysk i ryzyko inwestycyjne
Zysk
1
2
3
4
5
6
7
Zysk potencjalnie wysoki – zwłaszcza w długim okresie.
Ryzyko
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek sektorów technologicznych.
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
Kategoria: Konserwatywne
Główny obszar inwestycji: Globalny
Świat
Zalecany czas inwestycji: minimum 2 lata
Miarka
Przykładowa alokacja aktywów:
Tytuły uczestnictwa: 85%
Obligacje korporacyjne: 10%
Pozostałe: 5%
Przykładowa alokacja, zgodna z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywista alokacja może się różnić od przykładowej.
Potencjalny zysk i ryzyko inwestycyjne
Zysk
1
2
3
4
5
6
7
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują zysków na poziomie zbliżonym lub wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych i planują inwestowanie średnioterminowe (minimum 2-letnie).
Ryzyko
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko średnie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym.

Przydatne dokumenty

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe funduszy Arka, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na arka.pl i u Dystrybutorów Funduszy. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ale ma charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.