Aby wyświetlić wykres, zaznacz interesujący Cię subfundusz. Możesz wybrać do 5 subfunduszy i porównać ich wyniki. Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień.


Nazwa subfunduszu
Fundusz:
Stopa zwrotu Wartość jednostki

* dotyczy tylko subfunduszy Santander FIO

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   

Santander FIO (lewa oś) Santander Prestiż FIO (prawa oś)


Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO (kategorii A) oraz Santander Prestiż SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.
Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.


 

801 123 801 tfi@santander.pl