Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

* dotyczy tylko subfunduszy Santander FIO

Nazwa subfunduszu Data
uruchomienia
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Zmiana
od uruchomienia 12M 36M 60M 120M
wczytywanie
danych
 • od uruchomienia - od początku działalności subfunduszu
 • 12M - zmiana roczna
 • 36M - zmiana 3-letnia
 • 60M - zmiana 5-letnia
 • 120M - zmiana 10-letnia

  Santander FIO   Santander Prestiż SFIO

 • W dniu 7 września 2018 roku w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmianie uległy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmianie uległy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu SantanderTFI.pl

 • W dniu 13 października 2014 roku poniższe subfundusze Arka Platinum zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:
  - Arka Platinum Konserwatywny (wcześniej: Arka BZ WBK Obligacji Plus),
  - Arka Platinum Stabilny (wcześniej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych),
  - Arka Platinum Dynamiczny (wcześniej: Arka BZ WBK Energii).
  W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 13 października 2014 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 • W dniu 28 maja 2011 roku subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich zmienił nazwę (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i politykę inwestycyjną. Zmiana polityki inwestycyjnej spowodowała wzrost ryzyka koncentracji geograficznej oraz ryzyka walutowego przy spadku poziomu ryzyka koncentracji sektorowej. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 28 maja 2011 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO


Nazwa subfunduszu Data
uruchomienia
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Zmiana
od uruchomienia 12M 36M 60M 120M
wczytywanie
danych
 • od uruchomienia - od początku działalności subfunduszu
 • 12M - zmiana roczna
 • 36M - zmiana 3-letnia
 • 60M - zmiana 5-letnia
 • 120M - zmiana 10-letnia

Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.


Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO (w wybranej kategorii jednostek), Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tych funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów funduszy.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w tym funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym dostępnym na SantanderTFI.pl.

Subfundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Tabela cen zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO


* dotyczy tylko subfunduszy Santander FIO

Nazwa subfunduszu Wycena z dnia
Wartość jednostki uczestnictwa Maksymalna cena zbycia Minimalna cena odkupienia
wczytywanie
danych

Maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa powiększoną o najwyższą stawkę opłaty dystrybucyjnej. Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty manipulacyjnej. Wartości te obliczane są zgodnie z poniższymi wzorami:

CZmaks = WJU / (1 - SODmaks)

COmin = WJU x (1 - SOMmaks)

CZmaks - maksymalna cena zbycia
COmin - minimalna cena odkupienia
WJU - wartość jednostki uczestnictwa
SODmaks - maksymalna stawka opłaty dystrybucyjnej
SOMmaks - maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej
Ceny zbycia i odkupienia są zaokrąglane do pełnych groszy.

Faktyczne stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych mogą być niższe od wskazanych w powyższej tabeli. Stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych określa Tabela Opłat.

801 123 801 tfi@santander.pl