Alfa 2015

Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Stabilnego Wzrostu

Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy i przedsiębiorstwa) oraz akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
 • intencją zarządzającego jest, żeby udział części akcyjnej wynosił od 25% do 35% aktywów,
 • subfundusz lokuje min. 50% swoich aktywów w aktywa krajowe,
 • udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 25% aktywów,
 • udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 15% aktywów,
 • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
 • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Aktualne stopy zwrotu


Santander Stabilnego Wzrostu
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
05.03.2021 34,37 04.03.2021 34,36 +243.70% +9.98% +5.82% +17.06% +26.92% +0.03%
05.03.2021 37,52 04.03.2021 37,51 - +10.48% +7.35% +19.99% +33.38% +0.03%
05.03.2021 40,84 04.03.2021 40,83 - +11.01% +8.96% +22.98% +40.15% +0.02%
05.03.2021 04.03.2021 - - - - - +0.00%
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

Santander FIO Santander Prestiż SFIO

Zarządzający subfunduszem


Bartosz Dębowski, CFA

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).

Michał Hołda

Michał Hołda

Zarządzający częścią dłużną portfela

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów


 

Alokacja geograficzna


 

Skład portfela subfunduszu na dzień 29-01-2021.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 25.11.1999
Benchmark 20% WIG + 10% MSCI World Index (MXWO) + 50% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego
Sugerowany czas inwestycji min. 3 lata
Kategoria subfunduszu Mieszany
Firma zarządzająca Santander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata 1.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w >KIID.