W dniu 4 stycznia 2021 roku subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny) i politykę inwestycyjną.

Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu. Subfundusz Santander GO Dynamic Bond nie posiada benchmarku i inwestuje aktywnie w szerokie spektrum instrumentów dłużnych, głównie na rynkach rozwiniętych, wykorzystując przy tym w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej. Jego średnie „duration”, czyli wrażliwość portfela subfunduszu Santander GO Dynamic Bond na zmiany poziomu stóp procentowych, może poruszać się elastycznie między wartościami dodatnimi a ujemnymi,
 • intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,
 • subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową.

Aktualne stopy zwrotu


Santander Prestiż Dłużny Globalny
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
05.03.2021 1035,38 04.03.2021 1036,65 +4.42% +1.51% +4.79% - - -0.12%
05.03.2021 04.03.2021 - - - - - +0.00%
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

Santander FIO Santander Prestiż SFIO

W dniu 4 stycznia 2021 roku subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 4 stycznia 2021 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Zarządzający subfunduszem


Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów


 

Alokacja geograficzna


 

Skład portfela subfunduszu na dzień 29-01-2021.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 05.02.2018
Benchmark nie dotyczy
Sugerowany czas inwestycji minimum 5 lat
Kategoria subfunduszu Absolutnej stopy zwrotu
Firma zarządzająca Santander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata 20.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1.000 PLN

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w średnim okresie (minimum 3-letnim), dzięki inwestycjom na światowych rynkach obligacji przedsiębiorstw.

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko wysokie – związane głównie z ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami rynkowych stóp procentowych. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.