Alfa

Alfa 2019 - wyróżnienie w kategorii Najlepszy Fundusz Polskich Papierów Skarbowych

Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Bestseller

Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz dłużny krótkoterminowy lokujący głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w PLN lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego,
 • subfundusz inwestuje głównie w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, bony skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje banków, certyfikaty depozytowe i listy zastawne,
 • wśród lokat dominują dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu,
 • wskaźnik duration nie powinien przekroczyć poziomu 2,
 • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku. Wyniki inwestycyjne subfunduszu mogą istotnie różnić się od stóp zwrotu jego benchmarku.

Aktualne stopy zwrotu


Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
05.03.2021 1128,58 04.03.2021 1128,91 +12.86% +1.35% +4.44% +8.40% - -0.03%
05.03.2021 04.03.2021 - - - - - +0.00%
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

Santander FIO Santander Prestiż SFIO

Zarządzający subfunduszem


Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów


 

Alokacja geograficzna


 

Skład portfela subfunduszu na dzień 29-01-2021.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 22.11.2013
Benchmark WIBID 3M
Sugerowany czas inwestycji minimum 6 miesięcy
Kategoria subfunduszu Dłużny
Firma zarządzająca Santander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata 10.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1.000 PLN

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują niewielkich, ale stabilnych zysków z inwestycji na rynku krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych w minimum 6-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko niskie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych oraz - w mniejszym stopniu - z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID<.