W dniu 4 stycznia 2021 roku subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich zmienił politykę inwestycyjną.

Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO North American Equity wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, który inwestuje aktywnie w akcje spółek z regionu Ameryki Północnej poszukując długoterminowego wzrostu wartości kapitału,
 • intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,
 • subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową.

Aktualne stopy zwrotu


Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
05.03.2021 1233,75 04.03.2021 1271,54 +24.42% +21.99% +25.03% - - -2.97%
05.03.2021 04.03.2021 - - - - - +0.00%
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

Santander FIO Santander Prestiż SFIO

W dniu 4 stycznia 2021 roku subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich zmienił politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 4 stycznia 2021 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Zarządzający subfunduszem


Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów


 

Alokacja geograficzna


 

Skład portfela subfunduszu na dzień 29-01-2021.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 30.01.2018
Benchmark nie dotyczy
Sugerowany czas inwestycji min. 5 lat
Kategoria subfunduszu Akcyjny
Firma zarządzająca Santander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata 10.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1.000 PLN

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek rynku amerykańskiego. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.