Skrót polityki inwestycyjnejSubfundusz w ramach części dłużnej może lokować:

 • nie mniej niż 70% wartości aktywów w obligacje skarbowe i quasi-skarbowe lub depozyty bankowe
 • nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego.Subfundusz w ramach części udziałowej może lokować:

 • nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20
 • nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40
 • nie więcej niż 10% wartości aktywów w pozostałe akcje notowane na GPW
 • nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje zagraniczne w krajach OECD.


Subfundusz lokuje swoje aktywa w kolejnych przedziałach czasowych według zasad wskazanych w poniższej tabeli:

Santander PPK 2030: do 31.12.2019 od 01.01.2020
do 31.12.2024
od 01.01.2025
do 31.12.2029
od 01.01.2030
Udział części udziałowej 40-70% 25-50% 10-30% 0-15%
Udział części dłużnej 30-60% 50-75% 70-90% 85-100%


W okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym subfundusz osiągnie swoją zdefiniowaną datę udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.

Aktualne stopy zwrotu


Santander PPK 2030
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
04.03.2021 1123,34 03.03.2021 1125,30 +12.17% +13.69% - - - -0.17%
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

Zarządzający subfunduszem


Adam Nowakowski, CFA

Adam Nowakowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Michał Hołda

Michał Hołda

Zarządzający częścią dłużną portfela

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów


 

Alokacja geograficzna


 

Skład portfela subfunduszu na dzień 29-01-2021.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 02.12.2019
Benchmark nie dotyczy
Sugerowany czas inwestycji min. do osiągnięcia przez subfundusz zdefiniowanej daty
Kategoria subfunduszu subfundusz zdefiniowanej daty
Firma zarządzająca Santander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata 0,01 PLN
Minimalna kolejna wpłata 0,01 PLN

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres upływający w dacie docelowej określonej dla subfunduszu na 2030 rok.

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.