Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz dłużny uniwersalny lokujący nie mniej niż 75% aktywów w denominowane w euro dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem są państwa oraz w obligacje korporacyjne, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka walutowego względem waluty polskiej,
 • aktywa subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, głównie o średnim i długim terminie do wykupu,
 • wskaźnik duration powinien zawierać się miedzy 2 a 8,
 • max. 10% wartości aktywów może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nieposiadające w dniu zawarcia transakcji nabycia ratingu inwestycyjnego,
 • intencją zarządzającego jest aby udział obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa nie przekroczył 75% wartość aktywów,
 • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Aktualne stopy zwrotu


Santander Obligacji Europejskich
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
05.03.2021 85,73 04.03.2021 85,80 +71.46% +1.36% +7.63% +6.94% +33.87% -0.08%
05.03.2021 88,35 04.03.2021 88,43 +76.70% +1.46% +7.95% +7.47% +35.99% -0.09%
05.03.2021 90,81 04.03.2021 90,90 +81.62% +1.55% +8.26% +8.00% +37.97% -0.10%
05.03.2021 04.03.2021 - - - - - +0.00%

Wyniki historyczne w PLN


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

Santander FIO Santander Prestiż SFIO

Zarządzający subfunduszem


Michał Hołda

Michał Hołda

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów


 

Alokacja geograficzna


 

Skład portfela subfunduszu na dzień 29-01-2021.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 18.08.2003
Benchmark ICE BofAML 1-10 Year Euro Broad Market Index (EMU5) zabezpieczony do złotego
Sugerowany czas inwestycji minimum 3 lata
Kategoria subfunduszu Dłużny
Firma zarządzająca Santander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata 1.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w średnim okresie (minimum 3-letnim), dzięki inwestycjom na europejskim rynku obligacji państwowych i obligacji przedsiębiorstw.

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami rynkowych stóp procentowych. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.