Czym jest usługa zarządzania portfelem (asset management)?

Zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych to zarządzanie aktywami zdeponowanymi na rachunku Klienta, przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych, zgodnie z ustaloną indywidualnie z Klientem strategią inwestycyjną. Usługa jest adresowana do Klientów instytucjonalnych* dysponujących aktywami na poziomie min. 20 milionów złotych.

Korzyści


Profesjonalizm

Jeden z najliczniejszych i utytułowanych zespołów inwestycyjnych w kraju

Wiedza

Poparta 20-letnim doświadczeniem na rynku finansowym

Bezpieczeństwo i kontrola

Indywidualnie ustalone warunki współpracy, w tym polityka inwestycyjna i benchmark, czy podmiot przechowujący aktywa

Indywidualna obsługa

Raporty dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta, wsparcie informacyjne i operacyjne

Zapraszamy do kontaktu


Krzysztof Biskup

Krzysztof Biskup Dyrektor Sprzedaży Instytucjonalnej

Skontaktuj się

  Informacja na temat obowiązków podatkowych Klienta

Santander TFI S.A. informuje, że nie jest podmiotem uprawnionym do doradztwa podatkowego, w związku z czym poniższa informacja została przygotowana jedynie w celu poinformowania Klientów o ogólnych obowiązkach podatkowych, związanych z usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Klienta i miejsca dokonywania inwestycji, Santander TFI S.A. informuje, że w celu ustalenia szczegółowych obowiązków podatkowych, należy zasięgać porady w organach podatkowych lub u uprawnionych doradców podatkowych lub prawnych.

Podatek od dywidendy
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje 19% zryczałtowany podatek od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rezydentów). Podatek zryczałtowany pobierany jest przez płatnika. Przychód z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie podlega pomniejszeniu o koszty jego uzyskania.

Santander TFI S.A. przygotowuje i okresowo aktualizuje ogólne informacje podatkowe oraz każdorazowo udostępnia aktualną wersję na stronie internetowej.

* klientów profesjonalnych w rozumieniu § 2 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 538 dalej: „Rozporządzenie”), oraz klientów detalicznych w rozumieniu § 2 pkt 23 Rozporządzenia, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę o zarządzanie portfelem z TFI.

* klientów profesjonalnych w rozumieniu Art. 2 pkt 13 a) Ustawy z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2014.157. ze zm.) (dalej: „Ustawa”), oraz klientów detalicznych w rozumieniu Art. 2 pkt 13b) Ustawy, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę o zarządzanie portfelem z TFI.

801 123 801 tfi@santander.pl