Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. PPK będzie planem kapitałowym dla pracowników wdrażanym obligatoryjnie* przez pracodawców. Uczestnictwo w PPK dla pracownika będzie dobrowolne.

Opisane założenia dotyczące PPK wynikają z Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która weszła w życie z dniem 01.01.2019 r.

* Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:
- w terminach wskazanych w Ustawie o PPK prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia,
- są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i zatrudniają osoby fizyczne w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą oraz działalnością gospodarczą tych osób,
- są mikroprzedsiębiorcami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat.

Od kiedy pracodawca będzie zobowiązany stosować postanowienia ustawy o PPK?

Liczba zatrudnionych pracowników
Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31.12.2018 r.)
Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30.06.2019 r.)
Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31.12.2019 r.)
Pozostałe podmioty zatrudniające, w tym podmioty sektora finansów publicznych, niezależnie od ich wielkości
Termin stosowania przepisów ustawy o PPK
od 01.07.2019 r.
od 01.01.2020 r.
od 01.07.2020 r.
od 01.01.2021 r.
Maksymalny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK
25.10.2019 r.
24.04.2020 r.
27.10.2020 r.
23.04.2021 r.
(26.03.2021 r. dla podmiotów z sektora finansów publicznych)
Maksymalny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK
12.11.2019 r.
11.05.2020 r.
10.11.2020 r.
10.05.2021 r.
(10.04.2021 r. dla podmiotów z sektora finansów publicznych)

Ważne! W przypadku grup kapitałowych będzie istniała możliwość uruchomienia PPK we wszystkich spółkach z grupy zgodnie z terminem stosowania ustawy o PPK dla pracodawcy w grupie, który zatrudnia największą liczbę pracowników.

Terminy wskazane w tabeli powyżej są zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PFR na stronie https://www.mojeppk.pl

Jak to działa? – obowiązki pracownika i pracodawcy

Pracodawca

 • Wybór instytucji finansowej, której powierzy zarządzanie PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w przypadku jej braku, z reprezentacją pracowników
 • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją
 • Poinformowanie wszystkich pracowników o wybranej instytucji prowadzącej i zarządzającej PPK
 • Dokonywanie wpłat na rachunki PPK swoich pracowników
 • Możliwość dokonywania dodatkowych (dobrowolnych) wpłat na rachunki PPK pracowników do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika).

Pracownik

 • Indywidualny rachunek PPK pracownika zostaje utworzony automatycznie, po zawarciu umowy o prowadzenie PPK przez jego pracodawcę, z wybraną instytucją finansową w imieniu tego pracownika
 • Pracownik ma możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
 • Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat na swój rachunek PPK (wpłata w wysokości 2% wynagrodzenia brutto pracownika)
 • Możliwość wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia 25% środków jednorazowo, a pozostałej części w miesięcznych ratach (co najmniej 120 rat)

Jaka będzie wysokość wpłat do PPK?


Wpłaty do PPK będą dokonywane do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK

Wpłata
Pracodawca
Pracownik
Podstawowa
(obligatoryjna)
1,5%
2%*
Dodatkowa
(dobrowolna)
Do 2,5%
Do 2%
Zasilenia ze środków publicznych (dopłaty)
 • 250 zł wpłaty powitalnej (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące).
 • 240 zł dopłaty rocznej (po spełnieniu określonych w Ustawie o PPK warunków).
Zachęty fiskalne
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • • Wydatki poniesione przez pracodawcę na finansowanie wpłat do PPK są wliczane do kosztów uzyskania przychodu.

*Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia.

Jakie będą korzyści prowadzenia PPK?

Pracodawca

 • PPK jako dodatkowy element budowania atrakcyjnego pakietu benefitów oferowanych przez pracodawcę (np. wprowadzenie wpłat dodatkowych dla pracowników po upływie określonego czasu zatrudnienia, jako dodatek do wpłaty podstawowej (obligatoryjnej), wynoszącej 1,5%).
 • Możliwość zwiększania benefitów (np. wzrastające wpłaty dodatkowe dla pracowników po upływie określonego czasu zatrudnienia).
 • Koszty pracodawcy związane z finansowaniem wpłat do PPK stanowić będą dla niego koszty uzyskania przychodu.
 • Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pracownik

 • Dodatkowe oszczędności na emeryturę (pracownik rozpoczynający oszczędzanie w wieku 20 lat z wynagrodzeniem brutto 4 000 zł miesięcznie, po 40 latach oszczędzania, minimalnych obowiązkowych wpłatach oraz przy założeniu rocznej stopy zwrotu na poziomie 3,5%, zgromadzi 254 tys. zł*).
 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegająca zmianie z upływem czasu.
 • Środki w ramach PPK są traktowane jako prywatne, w odróżnieniu od tych gromadzonych na emeryturę w ramach ZUS i OFE.
 • Brak podatku przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia.**
 • nabycie w drodze dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

*Wyliczenia dokonane poprzez Kalkulator PPK ze strony internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR): https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html

**Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w Ustawie o PPK) spowoduje naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty

PPK w Santander TFI


Tworzymy proces, dzięki któremu kompleksowo przeprowadzimy firmę oraz jej pracowników przez wdrożenie PPK. Zapewnimy narzędzia do zarządzania PPK tak, aby zminimalizować czas poświęcony na administrowanie PPK przez pracodawcę przy zachowaniu maksymalnej transparentności dla pracownika.

 

Co nas wyróżnia?


 • Ponad 20 lat na rynku funduszy inwestycyjnych.
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku (licencjonowani doradcy inwestycyjni, posiadacze certyfikatów CFA).
 • Duże aktywa – zarządzanie aktywami o wartości ponad 15 mld zł (na 31.12.2018).
 • Zaufanie blisko 150 tys. Klientów.

Zapraszamy do kontaktu


Krzysztof Biskup

Krzysztof Biskup Dyrektor Sprzedaży Instytucjonalnej

Skontaktuj się

Treści zawarte w serwisie Santander-ppk.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Zasady funkcjonowania PPK w Santander TFI S.A. będą określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.

801 123 801 tfi@santander.pl