Co to jest PPK?


 • PPK to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego.
 • Celem PPK jest systematyczne oszczędzanie środków z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60 roku życia. Wpłaty do PPK pochodzą z 3. źródeł – od pracownika i pracodawcy - jako % wynagrodzenia brutto danego pracownika oraz od Państwa (Fundusz Pracy) – wpłata powitalna oraz dopłaty roczne.
 • PPK jest obligatoryjny* dla pracodawców – pracodawcy mają obowiązek wprowadzenia PPK w swoich firmach.
 • PPK jest dobrowolny dla pracowników – pracownicy którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 55. roku życia zostaną automatycznie zapisani do PPK przez swoich pracodawców, mając równocześnie możliwość rezygnacji z wpłat do PPK w każdej chwili. Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia i nie ukończyli 70. roku życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek składany pracodawcy.
 • Wpłaty do PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.
 • Gromadzone środki w PPK stanowią prywatną własność pracownika.
 • Instytucje uprawnione do prowadzenia PPK to: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń.


* Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:
w terminach wskazanych w Ustawie o PPK prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i zatrudniają osoby fizyczne w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą oraz działalnością gospodarczą tych osób, są mikroprzedsiębiorcami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086.), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat.

Od kiedy pracodawca jest zobowiązany stosować postanowienia ustawy o PPK?


Wdrożenie PPK w firmie to w pierwszych krokach wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz podpisanie z nią umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK (zawieranej przez pracodawcę w imieniu i na rzecz pracowników). Pracodawca musi pamiętać o zachowaniu właściwego terminu podpisania obu umów. Termin wdrożenia PPK zależy od liczby zatrudnionych pracowników.

Liczba zatrudnionych pracowników
Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31.12.2018 r.)
Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30.06.2019 r.)
Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31.12.2019 r.)
Pozostałe podmioty zatrudniające, w tym podmioty sektora finansów publicznych, niezależnie od ich wielkości
Termin stosowania przepisów ustawy o PPK
od 01.07.2019 r.
od 01.01.2020 r.
od 01.07.2020 r.
od 01.01.2021 r.
Maksymalny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK
25.10.2019 r.
27.10.2020 r.
27.10.2020 r.
23.04.2021 r.
(26.03.2021 r. dla podmiotów z sektora finansów publicznych)
Maksymalny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK
12.11.2019 r.
10.11.2020 r.
10.11.2020 r.
10.05.2021 r.
(10.04.2021 r. dla podmiotów z sektora finansów publicznych)

Ważne! W przypadku grup kapitałowych istnieje możliwość uruchomienia PPK we wszystkich spółkach z grupy zgodnie z terminem stosowania ustawy o PPK dla pracodawcy w grupie, który zatrudnia największą liczbę pracowników.

Terminy wskazane w tabeli powyżej są zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PFR na stronie https://www.mojeppk.pl

Jak działa PPK?


* Dla osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza łącznie kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata podstawowa może być mniejsza niż 2%, ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Pracodawca

 • Wybór instytucji finansowej, której powierzy zarządzanie PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w przypadku jej braku, z reprezentacją pracowników.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją.
 • Poinformowanie wszystkich pracowników o wybranej instytucji prowadzącej i zarządzającej PPK
 • Dokonywanie wpłat na rachunki PPK swoich pracowników.
 • Możliwość dokonywania dodatkowych (dobrowolnych) wpłat na rachunki PPK pracowników (do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika).

Pracownik

 • Indywidualny rachunek PPK pracownika zostaje utworzony automatycznie, po zawarciu umowy o prowadzenie PPK przez jego pracodawcę, z wybraną instytucją finansową w imieniu tego pracownika.
 • Pracownik ma możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat na swój rachunek PPK (wpłata w wysokości 2% wynagrodzenia brutto pracownika)
 • Możliwość wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia 25% środków jednorazowo, a pozostałej części w miesięcznych ratach (co najmniej 120 rat).

Wysokość wpłat do PPK


Wpłaty do PPK są dokonywane do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK.

Wpłaty do PPK naliczane są od wynagrodzenia, które w rozumieniu ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wpłata
Pracodawca
Pracownik
Podstawowa
(obligatoryjna)
1,5%
2%*
Dodatkowa
(dobrowolna)
Do 2,5%
Do 2%
Zasilenia ze środków publicznych (dopłaty)
 • 250 zł wpłaty powitalnej (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące).
 • 240 zł dopłaty rocznej (po spełnieniu określonych w Ustawie o PPK warunków).
Zachęty fiskalne
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Wydatki poniesione przez pracodawcę na finansowanie wpłat do PPK są wliczane do kosztów uzyskania przychodu.

*Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia.

Korzyści prowadzenia PPK

Pracodawca

 • PPK jako dodatkowy element budowania atrakcyjnego pakietu benefitów oferowanych przez pracodawcę (np. wprowadzenie wpłat dodatkowych dla pracowników po upływie określonego czasu zatrudnienia, jako dodatek do wpłaty podstawowej (obligatoryjnej), wynoszącej 1,5%).
 • Możliwość zwiększania benefitów (np. wzrastające wpłaty dodatkowe dla pracowników po upływie określonego czasu zatrudnienia).
 • Koszty pracodawcy związane z finansowaniem wpłat do PPK stanowią dla niego koszty uzyskania przychodu.
 • Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pracownik

 • Dodatkowe oszczędności po ukończeniu 60. roku życia (pracownik rozpoczynający oszczędzanie w wieku 20 lat z wynagrodzeniem brutto 4 000 zł miesięcznie, po 40 latach oszczędzania, minimalnych obowiązkowych wpłatach oraz przy założeniu rocznej stopy zwrotu na poziomie 3,5%, może zgromadzić 240 tys. zł*).
 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegająca zmianie z upływem czasu.
 • Środki w ramach PPK są traktowane jako prywatne, w odróżnieniu od tych gromadzonych na emeryturę w ramach ZUS i OFE.
 • Brak podatku przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia.**
 • Nabycie w drodze dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

* Po 40 latach oszczędzania, przy założeniu odpowiedniej stopy zwrotu (przy czym fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego) - wyliczenia dokonane poprzez Kalkulator PPK ze strony internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR): https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html Założenia kalkulacji: wiek przystąpienia do PPK – 20 lat, wysokość wynagrodzenia brutto pracownika – 4000 zł, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracownika – 2%, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracodawcy – 1,5%, 0% dodatkowej wpłaty do PPK pracownika i pracodawcy, oszczędzanie w PPK do ukończenia 60. roku życia, prognozowana średnia roczna stopa zwrotu w okresie inwestycji – 3,5%, prognozowana roczna stopa zwrotu w okresie wypłaty – 2,75%, prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia – 2,8%, koszty zarządzania – 0,40%.

**Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w ustawie o PPK) spowoduje naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty

Jak inwestowane są środki zgromadzone w PPK?


Środki z wpłat do PPK inwestowane są w fundusze dostosowane do wieku danego pracownika, czyli tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Polityka inwestycyjna takich funduszy – zgodnie z założeniami Ustawy o PPK – uwzględniać konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika) możliwe jest lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) przesuwanie coraz większej części środków w kierunku instrumentów dłużnych, cechujących się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Alokacja funduszy zdefiniowanej daty:
Część udziałowa (m.in. akcje)
Część dłużna (m.in. obligacje)
od utworzenia funduszu do 20 lat przed zdefiniowaną datą
60 – 80%
20 – 40%
20 lat przed zdefiniowaną datą
40 – 70%
30 – 60%
10 lat przed zdefiniowaną datą
25 – 50%
50 – 75%
5 lat przed zdefiniowaną datą
10 – 30%
70 – 90%
począwszy od zdefiniowanej daty
max. 15%
min. 85%

Fundusze zdefiniowanej daty w ofercie Santander TFI


W ramach funduszu Santander PPK SFIO, uczestnikom PPK udostępniliśmy 8 subfunduszy zdefiniowanej daty. Ich charakterystyka dostępna jest na dedykowanych podstronach po kliknięciu w nazwę subfunduszu:

PPK w Santander TFI - dlaczego warto?


 • 8 subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników PPK w ramach funduszu Santander PPK SFIO.
 • 0% opłaty za zmianę (zmianę alokacji inwestycji) od 11.10.2019 r. do odwołania
 • 0% opłaty stałej za zarządzanie do 31.12.2020 r. i nie więcej niż 0,4% od 01.01.2021 r. - szczegóły w tabeli poniżej.
 • 0% opłaty za osiągnięty wynik (tzw. success fee) do 31.12.2021 r. i nie więcej niż 0,1% od 01.01.2022 r.
 • Brak dodatkowych opłat dla pracodawcy i pracownika za dostęp do dedykowanych serwisów PPK online i infolinii.
 • Obsługa procesów wymagających przedłożenia dokumentacji papierowej w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A.
 • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe – sprawdź informacje o PPK na portalu PFR.

 

Co nas wyróżnia?


 • Ponad 20 lat na rynku funduszy inwestycyjnych.
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku (licencjonowani doradcy inwestycyjni, posiadacze certyfikatów CFA).
 • Duże aktywa – zarządzanie aktywami o wartości ponad 14 mld zł.*
 • Zaufanie blisko 140 tys. Klientów.*
 • Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi ponad 350 mln zł.*

*Stan na 31.07.2020r.


Fundusze zarządzane przez Santander TFI są doceniane na rynku

Zapraszamy do kontaktu


Zbigniew Najman

Zbigniew Najman Dyrektor Działu Sprzedaży

Skontaktuj się

Treści zawarte na tej podstronie zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym na SantanderTFI.pl.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

801 123 801 tfi@santander.pl