Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. PPK będzie planem kapitałowym dla pracowników wdrażanym obligatoryjnie* przez pracodawców. Uczestnictwo w PPK dla pracownika będzie dobrowolne.

Opisane założenia dotyczące PPK wynikają z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie z dniem 01.01.2019 r.

* Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:
- w terminach wskazanych w Ustawie o PPK prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia,
- są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i zatrudniają osoby fizyczne w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą oraz działalnością gospodarczą tych osób,
- są mikroprzedsiębiorcami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat.

Od kiedy pracodawca będzie zobowiązany stosować postanowienia ustawy o PPK?

* zgodnie z art. 137 ustawy o PPK podmioty z sektora finansów publicznych będą zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK od dnia 1 stycznia 2021 roku bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

W przypadku grup kapitałowych, będzie istniała możliwość uruchomienia PPK we wszystkich spółkach z grupy zgodnie z terminem stosowania ustawy o PPK dla pracodawcy w grupie, który zatrudnia największą liczbę pracowników.

Jak to działa? – obowiązki pracownika i pracodawcy

Pracodawca

 • Wybór instytucji finansowej, której powierzy zarządzanie PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją osób zatrudnionych
 • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją
 • Poinformowanie wszystkich pracowników o wybranej instytucji prowadzącej i zarządzającej PPK
 • Dokonywanie wpłat na rachunki PPK swoich pracowników
 • Możliwość dokonywania dodatkowych, dobrowolnych wpłat na rachunki PPK pracowników (wpłata w wysokości 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika).

Pracownik

 • Indywidualny rachunek PPK pracownika zostaje utworzony automatycznie, po zawarciu umowy o prowadzenie PPK przez jego pracodawcę, z wybraną instytucją finansową w imieniu tego pracownika
 • Pracownik ma możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
 • Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat na swój rachunek PPK (wpłata w wysokości 2% wynagrodzenia brutto pracownika)
 • Możliwość wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia 25% środków jednorazowo, a pozostałej części w miesięcznych ratach (co najmniej 120 rat)

Jaka będzie wysokość wpłat do PPK?


Wpłaty do PPK (pracodawcy i pracownika), to kwoty liczone od wynagrodzenia* danego pracownika. Wysokość wpłaty podstawowej oraz dodatkowej będzie wynosiła:

Wpłata

Pracodawca

Pracownik

Podstawowa - obowiązkowa

1,5%

2%**

Dodatkowa - dobrowolna

2,5%

2%

* podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
**wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2‑krotności minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo dla każdego pracownika uczestniczącego w PPK (po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o PPK) przewidziana jest od Skarbu Państwa wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłata roczna w wysokości 240 zł.

Jakie będą korzyści prowadzenia PPK?

Pracodawca

 • Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat ponad poziom wpłaty podstawowej, jako dodatkowy benefit dla pracowników
 • Koszty pracodawcy związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o PPK stanowić będą dla niego koszty uzyskania przychodu
 • Wpłata podstawowa do PPK jest elementem wynagrodzenia, od którego nie będą naliczane składki na ubezpieczenie społeczne

Pracownik

 • Dodatkowe oszczędności na emeryturę – sprawdź ile może wynieść Twoja dodatkowa emerytura z PPK
 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika, i podlegającą zmianie z upływem czasu
 • Brak podatku przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia
 • Brak podatku od spadków i darowizn - środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, będą podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem od spadków i darowizn.

PPK w Santander TFI


Tworzymy proces, dzięki któremu kompleksowo przeprowadzimy firmę oraz jej pracowników przez wdrożenie PPK. Zapewnimy narzędzia do zarządzania PPK tak, aby zminimalizować czas poświęcony na administrowanie planem przez pracodawcę przy zachowaniu maksymalnej transparentności dla pracownika.

 

Co nas wyróżnia?


Profesjonalizm

jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce zespołów zarządzających aktywami inwestycyjnymi – dzięki wiedzy i umiejętnościom zespołu, zaufało nam blisko 150 tys. klientów

Doświadczenie

20 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami, o wartości ponad 15 mld zł (stan na 31.12.2018r.)

Jakość obsługi

najwyższe standardy obsługi w ramach Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska

Zapraszamy do kontaktu


Krzysztof Biskup

Krzysztof Biskup Dyrektor Sprzedaży Instytucjonalnej

Skontaktuj się

801 123 801 tfi@santander.pl