Skrót polityki inwestycyjnejSubfundusz w ramach części dłużnej może lokować:

 • nie mniej niż 70% wartości aktywów w obligacje skarbowe i quasi-skarbowe lub depozyty bankowe
 • nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego.Subfundusz w ramach części udziałowej może lokować:

 • nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20
 • nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40
 • nie więcej niż 10% wartości aktywów w pozostałe akcje notowane na GPW
 • nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje zagraniczne w krajach OECD.

Aktualne stopy zwrotu


 
Santander PPK 2025
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
 
- - - - - - - +0.04%
 

Zarządzający subfunduszem


Adam Nowakowski, CFA

Adam Nowakowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Michał Hołda

Michał Hołda

Zarządzający częścią dłużną portfela

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Przykładowa alokacja aktywów


 

Przykładowa alokacja geograficzna


 

Przykładowy skład portfela subfunduszu, zgodny z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywisty portfel może się różnić od przykładowego.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 16.04.2019
Benchmark nie dotyczy
Sugerowany czas inwestycji min. 6 lat
Kategoria subfunduszu subfundusz zdefiniowanej daty
Firma zarządzająca Santander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata 0,01 PLN
Minimalna kolejna wpłata 0,01 PLN

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres upływający w dacie docelowej określonej dla subfunduszu na 2025 rok.

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko umiarkowanie wysokie – związane głównie z wahaniem rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym oraz z wahaniami cen akcji.

Do pobraniaPrezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ewentualnych opłat.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w subfunduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym na SantanderTFI.pl. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusze funduszu Santander PPK SFIO mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

801 123 801 tfi@santander.pl