Fundusze Santander to szeroki wybór subfunduszy reprezentujących zróżnicowane strategie inwestycyjne dostępne w ramach dwóch funduszy parasolowych.


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

Santander FIO Santander Prestiż SFIO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
niskie RYZYKO wyższe
niski ZYSK wyższy
Określ czas inwestycji
 • Wszystkie
 • Konserwatywne
 • Stabilne
 • Dynamiczne
 • Akcyjne
Subfundusze Konserwatywne
Dedykowany inwestorom, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w krótkim lub średnim terminie, poprzez inwestowanie na rynku dłużnych papierów wartościowych, akceptując niski lub średni poziom ryzyka, związanego głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych oraz z ryzykiem kredytowym.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Subfundusze Stabilne
Dedykowane inwestorom, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe oraz akceptują wysokie ryzyko, związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym oraz z wahaniami cen akcji, w tym ryzkiem selekcji akcji spółek, które okresowo przynosiły niższe stopy zwrotu niż główne indeksy giełdowe.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Subfundusze Dynamiczne
Dedykowane inwestorom, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe oraz akceptują wysokie ryzyko, związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym oraz, w przypadku części funduszy, wahaniami kursów walut.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Subfundusze Akcyjne
Dedykowane inwestorom oczekującym wysokich zysków – zwłaszcza w długim okresie i akceptującym wysokie lub bardzo wysokie ryzyko, związane głównie z wahaniami cen akcji, w tym akcji rynków rozwijajacych się oraz, w przypadku części funduszy, wahaniami kursów walut.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Lista subfunduszy konserwatywnych
Lista subfunduszy stabilnych
Lista subfunduszy dynamicznych
Lista subfunduszy akcyjnych

Nazwa subfunduszu

Skrót polityki inwestycyjnej
Minimalna
pierwsza
wpłata
Minimalna
kolejna
wpłata
Sugerowany
czas inwestycji
Potencjalny zysk
Poziom ryzyka

Więcej
Konserwatywne
Stabilne
Dynamiczne
Akcyjne

Subfundusze zdefiniowanej daty (Santander PPK SFIO)


Kalkulator inwestycyjny


Kalkulator pozwala obliczyć wartość zgromadzonego kapitału w wybranym subfunduszu w danym dniu, na podstawie następujących danych:

 • daty rozpoczęcia inwestycji
 • kategorii jednostek uczestnictwa
 • ilości nabytych jednostek
 • daty odkupienia (dnia, na który obliczona zostanie wartość inwestycji)
TWÓJ FUNDUSZ
Oblicz
WARTOŚĆ KAPITAŁU
Wartość jednostki uczestnictwa w dniu nabycia 0000000,00
Wartość jednostki uczestnictwa w dniu odkupienia 0000000,00
Stopa zwrotu 0000000,00
Nominalna zmiana wartości wpłacanego kapitału 0000000,00
Zgromadzony kapitał** 0000000,00

* Dotyczy tylko subfunduszy Santander FIO

** Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat dystrybucyjnych, manipulacyjnych, dodatkowych związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, ani podatku od zysków kapitałowych.

Wyniki obliczeń są stopami zwrotu jednostki uczestnictwa wskazanego subfunduszu w podanym okresie i nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa - zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na SantanderTFI.pl. Wyniki te oparte są na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie. Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów Funduszy.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl