Jak działa IKE

Jak działa IKE Jak działa IKE

Korzyści IKE w ramach Funduszu Santander FIO


Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

po spełnieniu warunków wieku i systematyczności wpłat (szczegółowe informacje poniżej).

Elastyczność inwestycji

brak obowiązku regularnych wpłat, można je czasowo zmniejszyć, zawiesić i w każdej chwili wypłacić zgromadzone środki lub ich część.

Zabezpieczenie finansowe bliskich

w przypadku śmierci właściciela IKE zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu, można także uposażyć dowolne osoby – również niespokrewnione.

Szeroki wybór subfunduszy

13 subfunduszy o zróżnicowanym potencjale zysku i poziomie ryzyka.

IKE - Podstawowe informacje


IKE jest dostępne

dla każdej osoby, która ukończyła 16 lat.

Małoletni może dokonać wpłaty

tylko wtedy, gdy otrzymuje wynagrodzenie za pracę.

Pierwsza wpłata

min. 500 zł.

Kolejne wpłaty

min. 100 zł.

Ustalony ustawowo limit rocznych wpłat

limit obowiązujący w 2020 roku wynosi 15 681 zł.

13 dostępnych subfunduszy Santander FIO

wyłącznie w polskich złotych.

Możliwość

posiadania kilku subfunduszy.

Założenie IKE

wymaga podpisania umowy (która jest jednocześnie zleceniem nabycia jednostek) i wpłaty środków.

Ogólne warunki zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych

1. ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień emerytalnych
2. dokonywanie wpłat w min. 5 latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat na min. 5 lat przed dniem złożenia zlecenia wypłaty

warunku, o którym mowa w pkt. 2, nie stosuje się w stosunku do środków przeniesionych z programu emerytalnego na IKE

Warunki zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych dla osób urodzonych od 1.01.1946 do 31.12.1948

dokonywanie wpłat na IKE w min. 4 latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat na min. 4 lata przed dniem złożenia zlecenia wypłaty.

Warunki zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych dla osób urodzonych do 31.12.1945

dokonywanie wpłat na IKE w min. 3 latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat na min. 3 lata przed dniem złożenia zlecenia wypłaty).

Do pobrania


Kalkulator IKE


Sprawdź, ile możesz zyskać dzięki IKE

Kalkulator przedstawia symulację wartości zgromadzonego kapitału w przypadku systematycznych, miesięcznych lub rocznych wpłat.

Kalkulator bierze pod uwagę wysokość miesięcznej lub rocznej wpłaty, okres inwestycji oraz przewidywaną przez użytkownika roczną stopę zwrotu z inwestycji. Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat związanych z uczestnictwem w Funduszu Santander FIO oraz podatku od zysków kapitałowych. Maksymalny, roczny limit wpłat na IKE w 2020 roku wynosi 15 681 zł.

Ważne: pamiętaj, że to tylko symulacja, a faktyczne stopy zwrotu mogą być inne.

TWOJA INWESTYCJA
WARTOŚĆ KAPITAŁU
Kwota wpłaty 0000000,00
Podatek (potencjalna oszczędność podatkowa z IKE) 0000000,00
Zysk 0000000,00
Zgromadzony kapitał 0000000,00

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe Subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

801 123 801 tfi@santander.pl