Informacje o opłatach


W przypadku nabycia, odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa (dalej: JU) funduszu Santander FIO oraz Funduszu Santander Prestiż SFIO mogą zostać pobrane następujące opłaty:

Opłata dystrybucyjna pobierana jest przy realizacji zlecenia nabycia. Wzór na obliczanie ceny nabycia, uwzględniającej opłatę dystrybucyjną naliczoną na jedną JU:
 

Cena nabycia = Wartość Aktywów Netto na JU / (1 - stawka opłaty dystrybucyjnej).

 


Opłata manipulacyjna pobierana jest przy realizacji zlecenia odkupienia JU. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania odkupywanych JU. Wzór na obliczenie ceny zbycia, uwzględniającej opłatę manipulacyjną naliczoną na jedną JU:
 

Cena zbycia = Wartość Aktywów Netto na JU x (1 - stawka opłaty manipulacyjnej).

 


Opłata dodatkowa pobierana jest przy realizacji zlecenia zamiany JU. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania JU podlegających zamianie. Wzór na obliczenie ceny zbycia, uwzględniającej opłatę dodatkową naliczoną na jedną JU:
 

Cena zbycia = Wartość Aktywów Netto na JU x (1 - stawka opłaty dodatkowej).
801 123 801 tfi@santander.pl