Indywidualne Konto Emerytalne


Tabela opłat IKE zawiera stawki opłat pobieranych od realizacji zleceń dokonywanych na rejestrach subfunduszy Santander FIO prowadzonych w ramach Umowy o prowadzenie IKE.

Promocje obowiązujące w IKE:

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 23 marca 2020 r. tj. przed zmianą nazw opłat związanych z procesem sprzedaży.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.


Skorzystanie z poniższych promocji nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków.
Promocje obejmują zlecenia złożone we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji.

  • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za odkupienie (manipulacyjnej) pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy danego funduszu,
  • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty za zamianę (dodatkowej) pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu.

Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

801 123 801 tfi@santander.pl