Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i internetu:


Regulamin IKE:


Regulaminy Reklamacji:


Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) jest podmiotem uprawnionym, właściwym dla Towarzystwa i Funduszy Santander, do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823).

801 123 801 tfi@santander.pl