2018-07-17

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla Funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 7 września 2018 r. tj. przed zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy.

Informujemy jednak, iż promocje nadal obowiązują.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulegają nazwy aplikacji, o których mowa w ogłoszeniach: BZWBK24 na Santander internet oraz Arka Online na Santander TFI Online.Poznań, 17 lipca 2018 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, zarządzające Funduszem Arka Prestiż SFIO oraz Arka BZ WBK FIO (dalej: Fundusz) ogłasza zmiany w promocjach polegających na zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej ogłoszonych w dniu 27 kwietnia 2016 roku dla funduszu Arka Prestiż SFIO oraz funduszu Arka BZ WBK FIO.

I. Odwołane zostają promocje dotyczące zmniejszenia o 100% opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji wpłat bezpośrednich do Funduszy. Zwolnienie z opłaty dystrybucyjnej w przypadku tego typu wpłat zostaje jednak utrzymane poprzez zamieszczenie odpowiednich zapisów w Tabelach Opłat Funduszy.

II. Obecne brzmienie promocji ogłoszonych w dniu 27 kwietnia 2016 roku:

Zmniejszeniu o 100% ulega opłata dystrybucyjna pobierana przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Arka Prestiż SFIO oraz subfunduszy funduszu Arka BZ WBK FIO, złożonych poprzez platformę internetową BZWBK24 na subrejestry otwarte za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. (niezależnie od kanału, poprzez który subrejestr został otwarty) oraz Towarzystwa (w tym na podstawie obowiązujących w Towarzystwie regulaminów świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych lub osób prawnych poprzez Arka Online oraz telefon).

Promocją objęte są subrejestry dotychczasowe jak i nowo otwierane za pośrednictwem ww. kanału dystrybucji.

Promocja nie dotyczy zleceń zamiany.

Promocja obowiązuje dla transakcji nabycia jednostek rozliczanych od dnia wyceny 2 maja 2016 roku włącznie do odwołania.

801 123 801 tfi@santander.pl