2019-01-09

Poznań, dnia 9 stycznia 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 9 stycznia 2019 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO (dalej: „Fundusz”):

I. statut Funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto w dniu 9 stycznia 2019 roku wchodzą w życie zmiany statutu Funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 8 października 2018 roku.

Zmiany statutu Funduszu służą dostosowaniu jego postanowień, określających spektrum inwestycyjne poszczególnych subfunduszy, do postanowień Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, poprzez dodanie możliwości inwestowania przez te subfundusze w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim.

II. prospekt informacyjny Funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem

Prospekt Informacyjny funduszu Santander Prestiż SFIO wraz z załączonym do niego statutem Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszeń wskazanych w pkt I. brzmieniu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności doprecyzowanie zapisów odnośnie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot, w tym usługi dodatkowe i wpływ tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

801 123 801 tfi@santander.pl