2020-03-23

Poznań, 23 marca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 23 marca 2020 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto 23 marca 2020 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z 22 grudnia 2019 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja statutu i prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności:

  • Zmianę nazw opłat - tak aby były one takie jak stosowane w Kluczowych informacjach dla Inwestorów, tj.:
    • opłata za nabycie (dawniej: opłata dystrybucyjna) pobierana przy nabywaniu jednostek uczestnictwa,
    • opłata za odkupienie (dawniej: opłata manipulacyjna) pobierana przy odkupieniu jednostek uczestnictwa,
    • opłata za zamianę (dawniej: opłata dodatkowa) pobierana przy zamianie jednostek uczestnictwa.
    Stawki opłat, o których mowa powyżej pozostają bez zmian.
  • Zmianę sposobu liczenia ww. opłat – co wynika ze zmiany agenta transferowego. Procent pobieranych opłat nie ulega zmianie, zmiana dotyczy jedynie sposobu liczenia opłat.
801 123 801 tfi@santander.pl