2019-07-09

Poznań, dnia 9 lipca 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 9 lipca 2019 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO (dalej: „Fundusz”):

I. statut Funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto w dniu 9 lipca 2019 roku wchodzą w życie zmiany statutu Funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 8 kwietnia 2019 roku.

II. prospekt informacyjny Funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem Funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje wydłużenie z roku do 2 lat maksymalnego terminu do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu Santander Dłużny Krótkoterminowy.

801 123 801 tfi@santander.pl