2019-01-01

Poznań, dnia 1 stycznia 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO (dalej: „Fundusz”):

I. statut Funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny Funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Prospekt informacyjny Funduszu wraz z załączonym do niego statutem Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia wskazanego w pkt I. brzmieniu znajduje się poniżej:

Aktualizacja powyższych dokumentów jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.

801 123 801 tfi@santander.pl