2019-02-26

Poznań, dnia 26 lutego 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Planowane zmiany dotyczą limitów inwestycyjnych subfunduszu Santander Prestiż Alfa.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 27 maja 2019 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl