2019-04-08

Poznań, dnia 8 kwietnia 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim wydłużenia z roku do 2 lat maksymalnego terminu do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 9 lipca 2019 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl